Regulamin

Regulamin

SŁOWNICZEK:

1. Strona Internetowa – znajdująca się pod adresem www.sirena.com.pl – informująca o produktach z możliwością składania zapytań i zamówień o produkty.
2. Katalog – publikacja drukowana zawierająca informacje o produktach.
3. Katalog Wysyłkowy – publikacja drukowana zawierająca informacje o produktach wraz z informacja o cenie
4. Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;
5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
6. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim DACPOL skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej/spedycyjnej, na adres wskazany przez Klienta;
7. Koszyk – element Strony Internetowej, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia.
8. Formularz Zamówienia – element Strony Internetowej umożliwiający składanie zamówień.
9. Strona produktowa – strona, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej (e-mail);
b. Strony Internetowej;
c. faksu;
d. telefonu;
e. poczty (tradycyjny list);
f. komunikatora znajdującego się na Stronie Internetowej (Konsultant).

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z DACPOL Sp. z o.o. z siedzibą w 05-500 Piaseczno , ul. Puławska 34, NIP : 521-008-36-44, REGON: 012546238, KRS: 0000105242.

3. Pierwsze zamówienie powinno być składane za pośrednictwem:

a. Faksu, poczty lub wiadomości e-mail, w takim przypadku Klient w zamówieniu musi zawrzeć następujące informacje:

i. nazwę i adres Klienta,
ii. numeru telefonu,
iii. numeru NIP,
iv. nazwisko osoby składającej zamówienie oraz jej nr telefonu (do wykorzystania w celu wyjaśnienia ew. wątpliwości),
v. adresu e-mail,
vi. nr faksu,
vii. nr producenta (typ),
viii. cenę jednostkową towaru,
ix. ilości zamawianego towaru,
x. danych do umieszczenia na fakturze – gdy są inne niż dane Klienta,
xi. adresu dostarczenia towaru – gdy jest on inny niż adres Klienta,
xii. sposobu transportu.
xiii. oświadczenia Klienta, iż zapoznał się on i akceptuje Regulamin DACPOL sp. z o.o. – dostępne na  stronie internetowej http://www.sirena.com.pl

b. Strony Internetowej;

4. W celu usprawnienia obsługi zamówień, w szczególności pierwszego zamówienia, zachęcamy do wypełniania formularza, którego wzór znajduje się w Katalogu firmy DACPOL i na stronie http://www.sirena.com.pl [ pobierz formularz zamówienia ] lub do darmowej rejestracji na Stronie Internetowej.

5. W przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej, Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie na podstawie Formularza Zamówienia.

6. W przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej, Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Zamów” lub „Dodaj do koszyka”, a następnie wskazuje miejsce dostawy, sposób odbioru i płatności za zamówienie.

7. W zamówieniu Klient wskazuje:

a. zamawiany towar, Nr producenta (typ);
b. ilość danego towaru (zgodną z § 2 p. 4)
c. adres, na jaki ma być wystawiona faktura oraz adres na jaki ma być dostarczony towar. Mogą to być dwa różne adresy;
d. sposób dostawy;
e. sposób płatności;
f. w podsumowaniu Klient ma możliwość wprowadzenia informacji dodatkowych do zamówienia (w polu UWAGI).

8. DACPOL zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli Klient zalega z płatnościami lub jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości.

9. Jeżeli po dokonaniu zamówienia Klient prześle to samo zamówienie w innej formie jest on zobowiązany do umieszczenia na nim w wyraźny sposób adnotacji: „Potwierdzenie zamówienia złożonego dnia ……”. W przeciwnym razie zamówienie takie będzie traktowane, jako kolejne - nowe zamówienie.

10. DACPOL przyjmuje również zlecenia na niestandardowe towary realizowane na indywidualne zamówienia. W tym celu Klient powinien dokonać uzgodnień z Działem Sprzedaży.

11. DACPOL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

12. W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, DACPOL ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, DACPOL ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – DACPOL zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

13. Warunki zamówień cyklicznych i długookresowych wymagają ustaleń z Działem Sprzedaży.

14. Anulowanie zamówienia złożonego inną drogą niż "Sklep Internetowy" - wiąże się z tym, że DACPOL obciąży Zamawiającego kosztami w wysokości 40% netto od wartości całego zamówienia.

§ 2.
Ceny towarów

1. DACPOL zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronie Internetowej, w Katalogu i Katalogu Wysyłkowym oraz w innych materiałach informacyjnych i promocyjnych.

2. Ceny na Stronie Internetowej oraz w Katalogu Wysyłkowym są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

3. Ceny na Stronie Internetowej oraz w Katalogu Wysyłkowym zamieszczone przy oferowanym produkcie:

a. nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich [pln] lub euro [eur] lub dolarach amerykańskich [usd] chyba, że wyraźnie wskazano, iż cena wyrażona jest w innej walucie.
b. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
c. nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena ustalona na podstawie oferty przedstawionej przez uprawnionego pracownika firmy DACPOL lub na pisemnym potwierdzeniu przesłanym przez uprawnionego pracownika firmy DACPOL.

5. DACPOL zastrzega sobie możliwość zmiany cen w wypadku zaistnienia okoliczności, na które nie ma wpływu (tj. zmiany cen na rynkach światowych, kursów walut, przepisów podatkowych, i inne) po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta.

§ 3.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Podstawową formą płatności jest pobranie przy odbiorze lub potwierdzona przedpłata w formie przelewu bankowego. Inne formy płatności zależą od wielkości i cykliczności realizowanych zamówień i są ustalane przez Strony poprzez Dział Sprzedaży.

§ 4.
Warunki dostawy

1. Dostawa/odbiór zamówienia następuje u sprzedawcy DACPOL lub jest realizowana w formie wysyłkowej poprzez wyspecjalizowaną firmę kurierską/spedycyjną albo za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. W przypadku, chwilowego braku zamawianego produktu w Magazynie lub gdy towar jest sprowadzany na życzenie Klienta, DACPOL informuje o tym Kupującego, określając przybliżony termin realizacji zamówienia.

3. Koszty dostawy zamówionego towaru, które są uzależnione od wagi i gabarytów przesyłki ponosi Klient.

4. W przypadku wyboru opcji odbior (własny z magazynu w Piasecznie) zamówienia u sprzedawcy DACPOL, Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówienie w ciągu 7 dni od daty otrzymania od DACPOL powiadomienia o gotowości zamówienia do odbioru. Brak odbioru zamówienia nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty za zamówiony towar. Po przekroczeniu terminu odbioru, towar może zostać wysłany do Kupującego na koszt Kupujacego.

5. Do ceny zamówienia, którego wartość nie przekracza 50 pln netto DACPOL może doliczyć koszty manipulacyjne obsługi przesyłki w wysokości 10 pln netto.

6. DACPOL nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

7. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej/spedycyjnej lub Poczty Polskiej.

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy:

a. Zgłosić zaistniały fakt przedstawicielowi firmy kurierskiej/spedycyjnej lub Poczty Polskiej w trakcie odbioru towaru.
b. Sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela firmy kurierskiej/spedycyjnej lub Poczty Polskiej
c. Telefonicznie lub mailem powiadomić Dział Sprzedaży DACPOL o zaistniałej sytuacji podając dane wskazane w § 1 pkt. 3 lit. a ppkt i – ix oraz dane dotyczące przesyłki .

9. Brak uczynienia zadość obowiązkom Klienta opisanym w § 4 pkt. 7 i 8 powoduje odrzucenie ewentualnej reklamacji w zakresie transportu i doręczenia zamówionego towaru.

§ 5.
Procedura reklamacyjna

1. W zakresie, w jakim DACPOL ponosi odpowiedzialność wobec Klienta (określonym w niniejszym Regulaminie) DACPOL w ciągu 60 dni roboczych od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

2. W przypadku braków ilościowych dostarczonego towaru Klient zobowiązany jest fakt ten zgłosić DACPOL niezwłocznie po dostarczeniu towaru, nie później jednak niż w przeciągu 3 dni od dostawy, w innych przypadkach reklamacja winna być zgłoszona w terminie 60 dni od dnia dostawy zamówionego towaru.

3. Warunkiem koniecznym, aby DACPOL rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji oraz wskazaniem danych opisanych w § 1 pkt. 3 lit. b ppkt i – ix oraz danych dotyczące przesyłki.

4. W przypadku uznania zasadności reklamacji w zakresie, w jakim DACPOL ponosi odpowiedzialność wobec Klienta (określonym w niniejszym Regulaminie), DACPOL dostarcza Kupującemu towar zgodny z zamówieniem albo dokonuje zwrotu uiszczonej kwoty.

§ 6.
Warunki gwarancji

1. Towary sprzedawane przez DACPOL mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. DACPOL nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary, chyba, że wraz z dostarczonym towarem przekazuje Kupującemu wystawiony przez siebie dokument gwarancyjny, z którego wynika odpowiedzialność DACPOL z tytułu gwarancji.

2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru bezpośrednio u gwaranta na zasadach wynikających z udzielonej gwarancji i przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 7.
Siła wyższa

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które uniemożliwiają lub utrudniają wywiązanie się przez DACPOL z przyjętych przez nią zobowiązań, DACPOL jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w czasie trwania takich okoliczności.

§ 8.
Ograniczenie odpowiedzialności

1. DACPOL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu, niedostarczenia produktu lub zmiany cen.

2. DACPOL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich, powstających w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie.

3. W stosunku do DACPOL wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru.

4. DACPOL nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez dostarczony towar, które nastąpiły po wydaniu towaru z magazynu w celu dalszego transportu do Klienta.

5. DACPOL nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie składu i druku katalogu oraz błędy w załączonej dokumentacji technicznej. Wykorzystywanie materiałów zawartych w katalogu, a w szczególności zdjęć, opisów, formy graficznej oraz sposobu prezentacji, wymaga zgody firmy DACPOL.

§ 9.
Zastrzeżenia

1. Zastrzeżenie prawa własności – DACPOL przysługuje prawo własności sprzedawanego towaru do chwili otrzymania pełnej zapłaty za towar. Przed dokonaniem pełnej zapłaty za towar, Klientowi nie przysługuje, bez pisemnej zgody DACPOL, prawo dysponowania tym towarem w sposób, który mógłby spowodować zagrożenie lub obciążenie prawa własności towaru przysługującego DACPOL .

2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Publikowane w Katalogu dane techniczne produktów są danymi skrótowymi i jako takie nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Sprzedaży.

§ 10.
Zasady sprzedaży dla Klientów indywidualnych

W przypadku sprzedaży Klientom będącym osobami fizycznymi nie prowadzącym działalności gospodarczej, niniejsze warunki stosuje się wyłącznie w przypadkach nieuregulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11.
Spory

Wszelkie spory między stronami związane ze sprzedażą i na tle realizacji tej umowy w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W ostatecznym przypadku rozstrzygane będą na gruncie prawa polskiego w sądzie właściwym ze względu na siedzibę DACPOL.

§ 12.
Dane osobowe

1. Rejestrując się na Stronie Internetowej DACPOL lub przekazując DACPOL w inny sposób dane osobowe w związku ze złożeniem zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych, na Stronie Internetowej. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez DACPOL. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klienci Strony Internetowej DACPOL mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 13.
Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na Stronie Internetowej lub w Katalogu, Katalogu Wysyłkowym DACPOL nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na Stronie Internetowej lub Katalogu, Katalogu Wysyłkowym DACPOL nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

3. DACPOL nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. DACPOL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.sirena.com.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

5. Niniejszy Regulamin obowiązują od 06.08.2012 roku, jednak zawsze aktualny i obowiązujący Regulamin udostępniony jest na stronie www.sirena.com.pl

POBIERZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA

aktualizacja 06.08.2012

Twój koszyk jest w tej chwili pusty